Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453-879

 
นายสมพร คงสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(098-541-2162)
 
นายปราปต์ จันทร์พุธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(096-635-2218)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 9) 23 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 22) 2 พ.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 26) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (ดู : 24) 26 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 26) 26 ต.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา (ดู : 32) 27 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 45) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 40) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 (ดู : 43) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 (ดู : 39) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 (ดู : 40) 25 ส.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 39) 26 ก.ค. 2565
การประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber security ) (ดู : 67) 30 มิ.ย. 2565
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 79) 29 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ (ดู : 73) 28 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (ดู : 63) 24 มิ.ย. 2565
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 78) 17 พ.ค. 2565
ธ.ก.ส ออกให้บริการนอกสถานที่ (ดู : 87) 18 เม.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 107) 28 ก.พ. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 109) 31 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารตำบลลำภี (ดู : 116) 21 ม.ค. 2565
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 (ดู : 65) 12 ม.ค. 2565
เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 164) 24 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ซึ่งจะใช้เก็บเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 148) 22 ธ.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 หากท่านเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านไม่ถูกต้อง ให้ท่านยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไข ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ กองคลังงานจัดเก็บรายได้ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 165) 22 พ.ย. 2564
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 72) 16 พ.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 204) 22 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 280) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 291) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 154) 30 ก.ย. 2564
โครงการอบรมเฝ้าระวังโรคติดต่อใน ศพด.และการดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย (ดู : 83) 28 ก.ย. 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลำภี ปี 2564 (ดู : 62) 28 ก.ย. 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิคของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 55) 28 ก.ย. 2564
โครงการส่งเริมพัฒนาการเด็กอนุบาลโรงเรียนวัดช้างนอน (ดู : 80) 28 ก.ย. 2564
โครงการเยาวชนลำภีสุขภาพดีถ้วนหน้า (ดู : 60) 28 ก.ย. 2564
โครงการเยาวชนลำภีเข้มแข็ง (ดู : 76) 28 ก.ย. 2564
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 83) 28 ก.ย. 2564
โคงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้าของชำและการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2564 (ดู : 58) 28 ก.ย. 2564
การขายทอดตลาดรถบัส - รับส่งนักเรียน ประจำปี 2563 (ดู : 329) 5 ส.ค. 2564
แจ้งผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ให้มาชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 โดยไม่มีค่าปรับ (ดู : 246) 22 มิ.ย. 2564
เรื่องกำหนดการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียน มาฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่16 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (ดู : 231) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 231) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 238) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 281) 18 มี.ค. 2564
แผนงาน/โครงการ/กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 63) 1 มี.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน โดยการไถกลบแทนการเผา นำเศษวัสดุทางเกษตรเหลือใช้ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และร่วมทำการเกษตรโดยปลอดการเผา เพื่อให้ตำบลลำภี ปลอดจากปัญหาฝุ่นละออง พร้อมเป็นพื้นที่สีเขียวต่อไป (ดู : 60) 5 ก.พ. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป ี 2564 (ดู : 316) 1 ก.พ. 2564
กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหร่ในเขตปลอดบุหรี่ (ดู : 58) 5 ม.ค. 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสภานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ดู : 58) 4 ม.ค. 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (ดู : 53) 4 ม.ค. 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ตลาด พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ดู : 53) 4 ม.ค. 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 (ดู : 54) 4 ม.ค. 2564
นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ปลอดบุหรี่ (ดู : 57) 30 ธ.ค. 2563
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 (ดู : 76) 23 ธ.ค. 2563
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู : 172) 23 ธ.ค. 2563
รายงานการกำหนดตัวชี้วัดและผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 272) 4 ธ.ค. 2563
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อารป้องกันตนเอง (ดู : 229) 30 ก.ย. 2563
โครงการสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในเขตตำบลลำภีปีงบประมาณ 2563 (ดู : 220) 30 ก.ย. 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดี ตำบลลำภี ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 229) 30 ก.ย. 2563
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 206) 30 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
   98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 
โทรศัพท์ : 076-453-879
โทรสาร : 076-453-880
E-mail Address : lampee98@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs