Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453-879

 
นายปราปต์ จันทร์พุธ
ปลัด อบต.ลำภี ปฏิบัติหน้าที่ แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(096-635-2218)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 8) 22 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 25) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 16) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 19) 30 ก.ย. 2564
การขายทอดตลาดรถบัส - รับส่งนักเรียน ประจำปี 2563 (ดู : 131) 5 ส.ค. 2564
แจ้งผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ให้มาชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 โดยไม่มีค่าปรับ (ดู : 73) 22 มิ.ย. 2564
เรื่องกำหนดการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียน มาฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่16 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (ดู : 62) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 81) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 87) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 118) 18 มี.ค. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป ี 2564 (ดู : 160) 1 ก.พ. 2564
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู : 22) 23 ธ.ค. 2563
รายงานการกำหนดตัวชี้วัดและผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 85) 4 ธ.ค. 2563
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อารป้องกันตนเอง (ดู : 68) 30 ก.ย. 2563
โครงการสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในเขตตำบลลำภีปีงบประมาณ 2563 (ดู : 55) 30 ก.ย. 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดี ตำบลลำภี ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 52) 30 ก.ย. 2563
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 52) 30 ก.ย. 2563
โครงการเพิ่มพลัง สร้างสุข แกนนำตำบลลำภี ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 50) 30 ก.ย. 2563
โครงการพัฒนาการเด็กดีตำบลลำภี ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 53) 30 ก.ย. 2563
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชน 30 ปีขึ้นไป ปังบประมาณ 2563 (ดู : 51) 30 ก.ย. 2563
โครงการจิตอาสา ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผูพิการ ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 52) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ดู : 26) 13 ส.ค. 2563
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของกองช่าง (ดู : 28) 13 ส.ค. 2563
เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดของส่วนราชการกองคลัง (ดู : 26) 13 ส.ค. 2563
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลลำภี (ดู : 22) 13 ส.ค. 2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 23) 8 เม.ย. 2563
รายงานข้อมูลการจัดการน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 22) 23 มี.ค. 2563
แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 25) 11 ก.พ. 2563
แผนการเงิน แผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 50) 8 ก.พ. 2563
รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมอบต.ลำภี (ดู : 26) 16 ม.ค. 2563
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) ประจำปี 2563 (ดู : 16) 14 พ.ย. 2562
มาตรการประหยัดพลังงานของอค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 22) 14 ต.ค. 2562
รายงานการประชุมการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ ครั้งที่ 2 (ดู : 19) 25 เม.ย. 2561
รายงานการประชุมการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ ครั้งที่ 1 (ดู : 20) 5 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
   98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 
โทรศัพท์ : 076-453-879
โทรสาร : 076-453-880
E-mail Address : lampee98@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs