Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453-879

 
นายปราปต์ จันทร์พุธ
ปลัด อบต.ลำภี
(096-635-2218)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 หากท่านเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านไม่ถูกต้อง ให้ท่านยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไข ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ กองคลังงานจัดเก็บรายได้ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 12)
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 64)
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 131)
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 124)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 37)
การขายทอดตลาดรถบัส - รับส่งนักเรียน ประจำปี 2563 (ดู : 152)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย (ดู : 48)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน 2 (ดู : 35)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรู - แพรกขวา (ดู : 33)
ขอความเห็นชอบราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี (ดู : 39)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนสายคลองงา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 188)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 195)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มท่ระบายน้ำถนนสายคลองสี่ หมูที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีดฉพาะเจาะจง (ดู : 191)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 121)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางตอใน หมูที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีดฉพาะเจาะจง (ดู : 200)
 
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (ดู : 116)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ดู : 101)
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายขาว (ดู : 95)
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญการ 1 (ดู : 84)
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานรางแปด (ดู : 89)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสี่เจ้า (ดู : 85)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,4,5 และ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 144)
ตรวจการจ้างโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 205)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 108)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนสายบางตอใน หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 158)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้ายเหมือง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนบริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี และประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านลำภี หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
   98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 
โทรศัพท์ : 076-453-879
โทรสาร : 076-453-880
E-mail Address : lampee98@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs