Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453-879

 
นายสมพร คงสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(098-541-2162)
 
นายปราปต์ จันทร์พุธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(096-635-2218)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา (ดู : 0)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 19)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 13)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 (ดู : 18)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 (ดู : 13)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 (ดู : 13)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ขอความเห็นชอยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นน้ำตกช้างนอน หมู่ที่ 3 (ดู : 27)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงเเละต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำภี (ดู : 98)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย (ดู : 194)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน 2 (ดู : 181)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรู - แพรกขวา (ดู : 163)
ขอความเห็นชอบราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี (ดู : 182)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนสายคลองงา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 330)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 342)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 348)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มท่ระบายน้ำถนนสายคลองสี่ หมูที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีดฉพาะเจาะจง (ดู : 383)
 
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ปรับปรุงราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 7 (ดู : 22)
ปรับปรุงราราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ 5 (ดู : 13)
ปรับปรุงราราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ หมู่ที่ 7 (ดู : 13)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนายแพะ หมู่ที่ 6 (ดู : 37)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 (ดู : 42)
ปรับปรุงราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางบน หมู่ที่ 1 (ดู : 19)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,4,5 และ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 291)
ตรวจการจ้างโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 348)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 240)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนสายบางตอใน หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 293)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
 
โครงการกีฬาลัมภีสัมพันธ์ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 6)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 11)
รับสมัรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 33)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
   98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 
โทรศัพท์ : 076-453-879
โทรสาร : 076-453-880
E-mail Address : lampee98@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs