Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453-879

 
นายสมพร คงสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(098-541-2162)
 
นายปราปต์ จันทร์พุธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(096-635-2218)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูลผุ้สูงอายุ
ฐานข้อมูลคนพิการ
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ อบต.ลำภี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ (ดู : 339) 29 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 (ดู : 394) 25 ม.ค. 2567
รับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 6 อัตรา (ดู : 373) 28 ธ.ค. 2566
รายงานผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ปรงบประมาณ 2566 (ดู : 22) 15 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ลดพลังงาน (ดู : 25) 16 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 99) 14 พ.ย. 2566
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู : 59) 13 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 96) 2 พ.ย. 2566
รายงานผลโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปี 2566 (ดู : 90) 2 พ.ย. 2566
ขอยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 161) 25 ต.ค. 2566
ประกาศช่องทางอิเ็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี พ.ศ.2566 (ดู : 73) 12 ต.ค. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี 2566 (ดู : 15) 30 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระงวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 83) 5 ก.ย. 2566
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มแม่บ้าน2565 (ดู : 114) 4 ก.ค. 2566
การกู้ยืมเงินทุน เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ดู : 153) 28 มิ.ย. 2566
กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 (ดู : 189) 15 มิ.ย. 2566
ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 12) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 142) 18 พ.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 126) 28 เม.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 (ดู : 148) 3 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 117) 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (ดู : 104) 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนาณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 จป (ดู : 100) 27 มี.ค. 2566
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562 (ดู : 11) 23 มี.ค. 2566
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 40) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 141) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม (ดู : 111) 13 ก.พ. 2566
379-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (ดู : 114) 13 ก.พ. 2566
366-ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 107) 13 ก.พ. 2566
346-ประชาสัมพันธ์ คู่มือคนไทย ฉบับวัยใส รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์ (ดู : 112) 13 ก.พ. 2566
การให้บริการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส (ดู : 105) 27 ม.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประชาสัมพันธ์และรณรคง์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย ตามโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 114) 23 ม.ค. 2566
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 110) 19 ม.ค. 2566
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 210) 19 ม.ค. 2566
การประชุมเพื่อเสนอแผนสุขภาพชุมชน (ดู : 93) 18 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถุงลมนิรภัยทาคาตะ (ดู : 129) 11 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมว (ดู : 93) 3 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 (ดู : 139) 3 ม.ค. 2566
ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ดู : 146) 14 ธ.ค. 2565
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 10) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 190) 23 พ.ย. 2565
แผนพัฒนาการท่องเที่่ยว 2565 (ดู : 81) 17 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 161) 2 พ.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 151) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (ดู : 151) 26 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 154) 26 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู : 89) 30 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำภีประจำปี 2565 จำนวน 10 โครงการ (ดู : 81) 30 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา (ดู : 159) 27 ก.ย. 2565
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ดู : 93) 23 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 173) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 172) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 (ดู : 189) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 (ดู : 186) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 (ดู : 159) 25 ส.ค. 2565
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2565 (ดู : 94) 28 ก.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 171) 26 ก.ค. 2565
แผ่นพับ คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 90) 21 ก.ค. 2565
การประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber security ) (ดู : 220) 30 มิ.ย. 2565
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 256) 29 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
   98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 
โทรศัพท์ : 076-453-879
โทรสาร : 076-453-880
E-mail Address : lampee98@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs